عرق گل گاوزبان
عرق آلوئه ورا
عرق کاسنی
عرق یونجه
عرق برگ گردو
عرق آویشن
عرق بومادران
عرق بهارنارنج
عرق خارشتر
عرق خارخاسک
عرق دارچین
عرق رازیانه
عرق رزماری
عرق زنیان
عرق بیدمشک
عرق سنبل الطیب
عرق زنجبیل
عرق شاه تره
عرق شیرین بیان
عرق شنبلیله
عرق نسترن
عرق چهل گیاه
عرق بوقناق
عرق اسطوخودوس